REGULAMIN SKLEPU A4ACADEMY.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie a4academy.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
  1. adres e-mail: [email protected]
  2. formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu na stronie: https://pomoc.a4academy.pl/kontakt
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu
  2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
 10. Nakazuje się:
  1. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  2. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 12. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – A4academy Sp. z O. O. z siedzibą w Krakowie, 30-102, ul. Kazimierza Morawskiego 5/524, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 6762529274, REGON: 301345068, kapitał zakładowy w wysokości 5000 PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych Produktów elektronicznych.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem oraz na odpowiednich jego podstronach i subdomenach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 9. Produkt – produkty fizyczne i/lub elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 10. Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 11. Produkt fizyczny produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji fizycznej.
 12. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 15. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Operator płatności – PayPro SA, PayU SA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 186, KRS: 0000274399, Stripe Payments Europe, Ltd.
 17. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 18. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 19. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 20. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 22. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 23. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 24. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 25. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 26. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
  1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. W Sklepie a4academy.pl dostępne są następujące Produkty:
  1. Produkty elektroniczne: szkolenia, kursy, pakiety, kierunki kariery, pakiet VIP, A4 Elite, inne – jeśli tak zaznaczono w opisie Produktu na Stronie,
  2. Produkty fizyczne: certyfikaty, zaświadczenia, legitymacje, inne – jeśli tak zaznaczono w opisie Produktu na Stronie.
 2. Sprzedający wyróżnia kilka rodzajów produktów sprzedawanych w sklepie: szkolenia, kursy, kierunki kariery, pakiety, szkolenia live.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podziału produktów na kategorie (np. kurs, pakiet, kierunek kariery), które nie będą udostępniane w pakiecie VIP czy A4 Elite.
 4. W ofercie Sklepu są również Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.
 5. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 6. Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu z Klientem, zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie.
 7. Proces zamówienia Produktu indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.
 8. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Sklepie
 9. Dostęp do Produktów elektronicznych przyznawany jest na czas nieokreślony, do czasu zamknięcia projektu vod.a4academy.pl, platforma.a4academy.pl, a4academy.pl lub zaprzestania działalności przez spółkę A4academy sp. Z o.o..

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Kup teraz”, „Dołącz teraz” (lub podobny), pokazany wraz z ceną i opisem produktu oraz postępować dalej zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na stronie składania zamówienia.
 3. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kliknij tutaj, żeby wpisać kupon”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  1. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy, NIP, adresu firmy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  2. w przypadku płatności odroczonej PayPo: adresu (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  3. numeru telefonu
  4. adresu e-mail,
  5. w przypadku zamawiania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, dodatkowo do powyższych: miejsca urodzenia, daty urodzenia, PESEL,
  6. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  7. wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (jeśli takie występuje przy zamawianiu danego produktu, np. Pakiet VIP).
  8. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 5. Klient obowiązany jest wskazać także adres do wysyłki jeśli zamawia Produkt fizyczny.
 6. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 9. W momencie zawarcia umowy System tworzy automatycznie Konto Klienta, regulamin Konta znajduje się na stronie https://a4academy.pl/regulamin/.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 11. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 12. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie;
  2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub PayU;
  3. kartą płatniczą, za pośrednictwem operatora kart płatniczych Autoryzacja i przewarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku;
  4. na raty – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu Przelewy24 lub PayU w celu dokonania płatności na zasadach określonych przez ten serwis.
 5. W przypadku płatności elektronicznych produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Produktów fizycznych nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Wysyłka Produktów elektronicznych nastąpi do 24 godzin od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Dostawy są realizowane w różnej formie w zależności od rodzaju produktu:
  1. List priorytetowy (Produkty fizyczne)
  2. Przesyłka kurierska (Produkty fizyczne)
  3. Przesyłka elektroniczna (Produkty elektroniczne)
 4. Dostawy realizowane są na terenie Polski oraz do krajów z rozwijanej listy udostępnionej na etapie wpisywania adresu wysyłki.
 5. Po wybraniu danego kraju z rozwijanej listy automatycznie może zmienić się cena kosztów wysyłki.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail.
 7. W przypadku Produktów elektronicznych wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego Produktu elektronicznego online następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem i terminami wskazanymi w opisie Produktu elektronicznego. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 8. Dostawy Produktów fizycznych odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 9. Koszty dostaw Produktów fizycznych podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia. Ceny Produktów fizycznych nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu, chyba, że opis na stronie wyraźnie wskazuje inaczej.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 11. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 12. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 4. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje potwierdzające założenie konta, m.in. login i hasło lub link umożliwiający ustalenie hasła.
 6. Utworzenie indywidualnego Konta jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie.
 7. W przypadku zakupu Produktu elektronicznego, dostęp do Konta Klienta, następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 8. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 13. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 14. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 15. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 16. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 17. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 18. W celu usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 19. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§9 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku reklamacji Produktów elektronicznych albo w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla produktów fizycznych rozpoczyna się:
  1. od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,
  2. od objęcia w posiadanie przez Konsumenta ostatniego produktu/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk produktu, dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,
  3. od objęcia w posiadanie przez Konsumenta pierwszego z produktów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla produktów elektronicznych rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://pomoc.a4academy.pl/kontakt/). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt elektroniczny wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu fizycznego lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu fizycznego inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty fizyczne do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt fizyczny na adres Sprzedawcy.
 12. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 14. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  1. Usług świadczonych drogą elektroniczną
  2. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta
  3. Reklamacji i rękojmi,
  w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§13 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
 3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu fizycznego lub elektronicznego w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.
 5. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty elektroniczne oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
  2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,
  3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 7. Licencja, o której mowa w ust. 6 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.
 8. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  1. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  2. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 9. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie e-learningowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 10. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów, itd.).

§14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest A4academy sp. z o. o., NIP: 6762529274, REGON: 367248891, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  10. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 7. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 8. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://a4academy.pl/regulamin/.

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: https://a4academy.pl/regulamin/.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 7. Link do polityki prywatności: https://a4academy.pl/regulamin/.
 8. Link do niniejszego Regulaminu: https://a4academy.pl/regulamin/.

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: a4academy.pl, podstron oraz subdomen.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: A4academy sp. z o. o. Morawskiego, 5/524, Kraków
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§2 Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§3 Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting

§4 Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

§5 Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§6 Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

§7 Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Meta Platforms Irleand Limited (Facebook i spółki zależne) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

§8 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Meta Platforms Irleand Limited (Facebook i spółki zależne), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§9 Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Regulamin Konta Klienta

§1 DEFINICJE

 1. Konto – uregulowana w niniejszym Regulaminie Konta Klienta nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 2. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 3. Sklep – sklep internetowy A4academy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://a4academy.pl, podstronach lub subdomenach.
 4. Sprzedawca – A4ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000676999, NIP 6762529274, nr REGON 36724889100000.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest dostępny przez:
  1. adres e-mail: [email protected]
  2. formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu na stronie: https://pomoc.a4academy.pl/kontakt

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  1. aktywne konto e-mail
  2. urządzenie z dostępem do Internetu
  3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Konta Klienta.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected], czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail [email protected].
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta, z ważnych przyczyn, w szczególności w celu:
  1. dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,
  2. poprawy bezpieczeństwa świadczonej usługi,
  3. zmiany funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 4. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 5. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy [email protected], czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 6. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Regulamin Programu Partnerskiego

§1 [Przedmiot regulaminu]

Niniejszy regulamin określa warunki współpracy spółki A4Academy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z jej partnerami uczestniczącymi w programie afiliacyjnym, polegającym na świadczeniu usługi odpłatnego pośrednictwa w pozyskiwaniu klientów na usługi świadczone przez w/w spółkę.

§2 [Słowniczek]

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. A4Academy – A4Academy sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kazimierza Morawskiego 5/524, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000676999, posiadającą NIP 6762529274,2.
 2. Klient – klient pozyskany przez A4Academy na skutek opisanego w Regulaminie działania Partnera.
 3. Kod – unikalny kod afiliacyjny przyznawany Partnerowi, także w postaci odnośnika (adresu URL).
 4. Partner – osoba uczestnicząca w Programie, spełniająca wymogi wskazane w §3 ust. 1 Regulaminu, pozyskująca Klientów na usługi świadczone przez A4Academy w zamian za wynagrodzenie.
 5. Program – program afiliacyjny, w ramach którego Partnerzy pozyskiwać będą na rzecz A4Academy nowych Klientów na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://a4academy.pl/ wykorzystywana do koordynacji współpracy w ramach Programu oraz wygenerowania Kodu.
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§3 [Uczestnictwo w Programie]

 1. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zaproszone przez A4Academy, które:
  1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. założą i aktywują konto w Portalu;
  3. zaakceptują postanowienia Regulaminu;
  4. w ramach działalności gospodarczej, naukowej, publicystycznej czy publicznej głoszą założenia i wartości zbieżne z tymi reprezentowanymi przez A4Academy.
 2. Korzystając z Portalu, Partner może wygenerować stosowny Kod, pozwalający na oferowanie usług A4Academy z rabatem dla Klienta, zapewniając przy tym Partnerowi wynagrodzenie w zamian za każdą sprzedaną usługę.
 3. Kwota rabatu przyznawanego Klientowi w zamian za użycie Kodu jest ustalana indywidualnie przez A4Academy w odniesieniu do każdego z Partnerów, a jej wysokość ujawniana jest za Partnerowi za pomocą Portalu.
 4. Partycypacja w Programie nie jest jednoznaczna z obowiązkiem publikacji Kodu czy pozyskiwania Klientów w inny sposób.
 5. Partner przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego w trakcie rejestracji w Portalu informacje są podstawą do rozliczeń z A4Academy i wypłaty należnego mu wynagrodzenia. W przypadku jakichkolwiek sporów co do osoby uprawnionej do otrzymania wynagrodzenia i/lub numeru rachunku bankowego, na jaki w/w ma zostać wypłacone, decydujące znaczenie mają dane wprowadzone przez Partnera w ramach rejestracji w Portalu.

§4 [Istotna współpracy]

 1. Polecając usługi A4Academy, Partner będzie publikował Kod (także w formie linku afiliacyjnego), zachęcając odbiorców publikowanych przez niego treści do skorzystania z usług A4Academy.
 2. Wszelkie działania promocyjne realizowane są przez Partnera jego własnym kosztem, na jego odpowiedzialność. W przypadku gdy w związku z działalnością Partnera wobec A4Academy podniesione zostaną jakiekolwiek roszczenia (tak przez potencjalnych Klientów, jak i jakiekolwiek organy państwowe), Partner zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem czynności zmierzających do zwolnienia A4Academy od w/w odpowiedzialności, jak i do naprawienia ewentualnej szkody.
 3. Prowadzone przez Partnera działalności promocyjne nie mogą stać w sprzeczności z wartościami wyznawanymi i promowanymi przez A4Academy.
 4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Partner przyjmuje do wiadomości, że:
  1. nie jest upoważniony do składania w imieniu A4Academy jakichkolwiek oświadczeń woli, w szczególności do zawierania umów;
  2. nie jest upoważniony do pobierania jakichkolwiek opłat od osób, z którymi się kontaktuje w ramach realizacji niniejszej współpracy, a w szczególności od Klientów;
  3. A4Academy może bez podania przyczyny odmówić zawarcia umowy z podmiotem, który posłużył się Kodem i odmowa taka nie stanowi podstaw do zgłaszania przez Partnera jakichkolwiek roszczeń;
  4. A4Academy jest w pełni uprawniona do nawiązywania analogicznych współpracy z innymi podmiotami.

§5 [Obowiązki Stron]

 1. W ramach prowadzonej na podstawie niniejszego Regulaminu współpracy Partner zobowiązany jest do:
  1. samodzielnego zapewnienia sobie wszelkich narzędzi i środków koniecznych do efektywnego promowania A4Academy;
  2. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących problematykę przesyłania informacji handlowej, informowania odbiorców o publikacji materiałów sponsorowanych oraz przetwarzanie danych osobowych;
  3. samodzielnego realizowania przedmiotu prowadzonej współpracy;
  4. zachowania w poufności informacji o wysokości należnej mu z tytułu niniejszym współpracy prowizji, będącej podstawą do określenia wynagrodzenia na zasadach wskazanych w §6 ust. 1 Regulaminu.
 2. A4Academy niniejszym zobowiązuje się do:
  1. zapewnienia Partnerowi dostępu w ramach Portalu do oprogramowania zliczającego wynagrodzenie należne mu w toku niniejszej współpracy;
  2. świadczenia na rzecz pozyskanych przez Partnera Klientów usług w standardzie nie gorszym, niż w stosunku do pozostałych swoich klientów.

§6 [Wynagrodzenie]

 1. Partner nabywa prawo do wynagrodzenia za każdego Klienta, który zakupi i w całości opłaci oferowaną przez A4Academy usługę z użyciem Kodu. Wynagrodzenie stanowi iloraz kwot, jaką pozyskani przez Partnera Klienci zapłacili w danym okresie rozliczeniowym A4Academy i wyrażonej procentowo prowizji Partnera, ustalonej przez A4Academy przed rozpoczęciem współpracy i określonej w ramach Portalu.
 2. Prawo do wynagrodzenia zależne jest od otrzymania przez A4Academy zapłaty za zakupioną przez Klienta usługę. W sytuacji, gdy po nabyciu usługi A4Academy zobowiązane będzie do zwrócenia Klientowi zapłaconej przez niego ceny (np. w ramach odstąpienia od umowy czy tzw. chargeback) należne Partnerowi wynagrodzenie ulegnie stosownemu pomniejszeniu. W sytuacji, gdy Partner wypłacił już wynagrodzenie obejmujące kwotę o której mowa w zdaniu poprzednim, roszczenia powyższe A4Academy będzie mogło potrącić od dalszych należnych Partnerowi wynagrodzeń.
 3. Rozliczenia z Partnerem prowadzone będą z wykorzystaniem aplikacji Payouts Service, do której dostęp zagwarantuje Partnerowi A4Academy w ramach Portalu. A4Academy zobowiązuje się do udzielenia koniecznego wsparcia Partnerowi tak w obsłudze w/w aplikacji, jak i w celu wyjaśnienia jakichkolwiek jej awarii – powyższe nie wyłącza jednak zasady, iż A4Academy nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania w/w oprogramowania.
 4. Partner uprawniony jest do wypłaty wynagrodzenia w momencie, gdy jego łączna niewypłacona kwota będzie równa bądź większa niż kwota 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). Wypłaty Partner może dokonać przy użyciu aplikacji, o której mowa w ust. 3, na wskazany przez siebie rachunek bankowy.
 5. Ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie pomniejszona o koszty jego wypłaty, które obciążają w całości Partnera.
 6. Z uwagi na specyfikę współpracy, okresem rozliczeniowym jest czas między dokonaniem przez Partnera kolejnych wypłat wynagrodzenia.
 7. Wynagrodzenie wskazane w Regulaminie każdorazowo jest określone w kwocie brutto.
 8. A4Academy oświadcza, iż z kwot w/w nie pobiera jakichkolwiek zaliczek na podatki obciążające Partnera. Tym samym obowiązek uiszczenia wszelkich należności publiczno-prawnych obciąża wyłącznie Partnera.

§7 [Zakończenie współpracy]

 1. Partner uprawniony jest do zakończenia współpracy prowadzonej na podstawie Regulaminu w jakimkolwiek czasie, bez okresu wypowiedzenia oraz bez wskazania przyczyny. Rezygnacja ze współpracy z A4Academy nie wyłącza uprawnienia Partnera do wypłaty zgromadzonego wynagrodzenia – przy czym zakończenie współpracy w sytuacji, gdy należne i niewypłacone Partnerowi wynagrodzenie jest niższe niż kwota wskazana w §6 ust. 4 Regulaminu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do w/w.
 2. A4Academy uprawnione jest do zakończenia współpracy z Partnerem w dowolnym momencie, bez okresu wypowiedzenia oraz bez wskazania przyczyny. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, A4Academy zobowiązane jest przy tym do umożliwienia Partnerowi wypłaty należnego mu na dzień zakończenia współpracy wynagrodzenia – także w sytuacji, gdy kwota ta jest niższa niż ta wskazana w §6 ust. 4.
 3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 2, A4Academy może zakończyć współpracę z Partnerem w dowolnym momencie, bez okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu, w szczególności zaś §4 ust. 2 – 4 lit. b, §5 lit. b, §5 ust. 1 lit. b – d Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w momencie odebrania oświadczenia o zakończeniu współpracy Partner traci także prawo do niewypłaconego wynagrodzenia.

§8 [Dane osobowe]

 1. Przetwarzanie danych osobowych Partnerów odbywać się będzie na zasadach określonych w RODO.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Partnerów będzie A4Academy.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celach bezpośrednio związanych z przedmiotem współpracy – tj. w ramach jej rozpoczęcia, koordynacji i wypłaty wynagrodzenia – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez okres trwania współpracy;
  2. w celu spełnienia obowiązków ciążących na A4Academy w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do momentu wygaśnięcia w/w obowiązków;
  3. w celu obrony przed roszczeniami jak i dochodzenia roszczeń własnych – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu utraty przydatności danych dla w/w celu.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do rozpoczęcia współpracy. Partner uprawniony jest do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także do żądania: dostępu do dotyczących go danych osobowych, jak i ich usunięcia, sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych. Wszelkie zapytania bądź żądania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Partner kierować może na adres A4Academy, a także na adres e-mail: [email protected]
 5. A4Academy zastrzega sobie prawo do przekazania powierzonych danych osobowych podmiotom z nim współpracującym w zakresie niezbędnym do koordynacji współpracy, w szczególności zaś w celu ustalenia należnego Partnerowi wynagrodzenia.
 6. A4Academy informuje, iż Partner uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

§9 [Postanowienia końcowe]

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie https://a4academy.pl/regulamin/
 2. A4Academy zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu oraz zmiany stawek wynagrodzenia i przyznawanego w ramach Kodu rabatu. Wprowadzane zmiany obowiązują wraz z dniem ich ogłoszenia przez A4Academy, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowym brzmieniu, o czym A4Academy poinformuje Partnerów bądź to w formie wiadomości email, bądź też poprzez stosowne ogłoszenie wyświetlane Partnerom po zalogowaniu się do Portalu.
 3. Wszelkie oświadczenia składane przez A4Academy i Partnera dla swojej ważności wymagają zachowania formy co najmniej dokumentowej. Oświadczenia uznaje się za skutecznie złożone pod warunkiem ich nadania na adresy e-mail:
  1. dla A4Academy – [email protected];
  2. dla Partnera – adres wskazany w ramach rejestracji w Portalu.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie wraz z dniem 15.01.2021

Regulamin usłgugi A4 Elite

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin usługi A4 Elite określa zasady świadczenia usługi subskrypcji przez A4academy – A4academy sp. Z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków. KRS:0000676999 NIP: 6762529274 REGON: 367248891.
 2. Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia Usługi przez A4academy.
 3. Regulamin udostępniany jest pod adresem internetowym https://a4academy.pl/regulamin/ w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§2 DEFINICJE

Wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. A4academy – A4academy sp. Z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków. KRS:0000676999 NIP: 6762529274 REGON: 367248891.
 2. A4 Elite – multimedialny program e-learningowy składający się ze szkoleń z zakresu odżywiania, treningu, rozwoju i innych;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną będąca stroną umowy o świadczenie Usługi; Klient może zawrzeć umowę na własną rzecz (wyłącznie osoby fizyczne) lub na rzecz osoby trzeciej (będącej osobą fizyczną);
 4. Konto A4 – przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konta, z której Użytkownik może korzystać jeżeli jest do niej zalogowany. Szczegółowe postanowienia dotyczące Konta określa regulamin Konta, dostępny pod adresem internetowym https://a4academy.pl/;
 5. Polityka prywatności – polityka prywatności A4academy dostępna pod adresem https://a4academy.pl/regulamin;
 6. Usługa – usługa A4 Elite – Subskrypcja szkoleń online świadczona przez A4academy drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści cyfrowych w postaci szkoleń online, w tym treści wideo, pisanych, audio, graficznych, webinarów, transmisji live i innych;
 7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Usługi na podstawie Umowy z A4academy (gdy Użytkownik jest jednocześnie Klientem) lub jako beneficjent Umowy, gdy umowa została zawarta pomiędzy A4academy a Klientem, jako umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (Użytkownika).

§3 ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. A4academy świadczy Usługę wyłącznie na rzecz Użytkownika, który: a. posiada Konto A4 (Konto może zostać utworzone podczas zakupu Usługi); b. zaakceptował Regulamin; c. uiścił wynagrodzenie za Usługę lub gdy wynagrodzenie uiścił Klient (umowa o świadczenie na rzecz Użytkownika jako osoby trzeciej); d. korzysta ze sprzętu i oprogramowania spełniających wymagania określone w §7.
 2. Korzystanie z Usługi możliwe jest dla celów prywatnych. Zakazane jest rozpowszechnianie treści cyfrowych dostarczanych w ramach Usługi, z zastrzeżeniem przepisów prawa o dozwolonym użytku.
 3. W związku z korzystaniem z Usługi Użytkownik nie może dostarczać Usługodawcy ani osobom trzecim treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 4. Usługa dostępna jest z terytorium Polski. Usługa może być dostępna także z zagranicy, jednak A4academy nie gwarantuje jej należytego działania.

§4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI I PŁATNOŚCI

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi (zakupu Usługi) dochodzi przez złożenie zamówienia na stronie internetowej A4academy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę”.
 2. Klient, który zakupił Usługę dokonuje płatność kartą Visa, Maestro, American Express lub MasterCard.
 3. Operatorem płatności Stripe Payments Europe, Ltd. Wskazana karta płatnicza będzie obciążana cykliczne i automatyczne w kolejnych okresach rozliczeniowych. Karta płatnicza będzie obciążana za czas dostępu trwający do końca okresu rozliczeniowego, w którym Klient zrezygnuje z Usługi.
 4. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Termin miesięczny kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, dnia następnego po ostatnim dniu tego miesiąca.

§5 KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi, który zawarł z A4academy Umowę jako konsument, to jest bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient (będący konsumentem) może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny.
 2. Z odstąpieniem od Umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Klienta jakichkolwiek kosztów.
 3. Odstąpienia od Umowy Klient dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres A4academy – [email protected].
 4. A4academy udostępnia wzór odstąpienia od Umowy na stronie internetowej w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie (Zał. 1 do niniejszego Regulaminu).
 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą rozpoczęcie świadczenia Usługi (dostarczanie treści cyfrowych) nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższą zgodę Klient wyraża podczas zakupu Usługi przez akceptację Regulaminu. A4academy informuje Klienta o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem dostarczania treści cyfrowych.
 6. Zgłoszenie prośby o anulowanie subskrypcji odbywa się za pomocą
 7. Anulowanie następuje do 72 godzin od momentu zgłoszenia anulowania.

§6 OKRES TESTOWY

 1. Użytkownik, który zarejestruje się na darmowy okres testowy podaje przy rejestracji dane swojej karty płatniczej.
 2. Podczas okresu testowego niektóre funkcje mogą być niedostępne lub ograniczone.
 3. Gdy użytkownik anuluje subskrypcję w czasie okresu testowego, dostęp do A4 Elite zostaje cofnięty natychmiast.
 4. Przywrócenie subskrypcji w takim przypadku wiąże się z obciążeniem karty płatniczej użytkownika pełną kwotą opłaty za dostęp do A4 Elite.
 5. Użytkownik, który skorzystał z okresu testowego, nie może ponownie skorzystać z oferty okresu testowego.

§7 WYMAGANIA TECHNICZNE I DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

 1. Aby korzystać z Usługi niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych: a. komputer z systemem Windows 7 lub nowszym, komputer z systemem mac Os, smartfon z systemem Android 8 i nowszym; b. dostęp do Internetu o przepustowości łącznej min. 10 Mb/s; c. zainstalowana przeglądarka internetowa Google Chrome, Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox lub Safari 10+ z obsługą Java Script, oraz wtyczką Sun Java JRE 1.5.0 lub nowszą; d. włączona obsługa plików cookies; e. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Usługa dostępna jest przynajmniej 25 dni w każdym miesiącu przynajmniej 20 godzin na dobę. A4academy dołoży staranności aby prace konserwacyjne i rozwojowe dokonywać w godzinach nocnych i/lub w dni wolne od pracy.

§8 REKLAMACJE

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usługi Klient i/lub Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej składają reklamacje w formie pisemnej pod adres A4academy sp. z o. o., ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków albo pod adres poczty elektronicznej [email protected]. Reklamacja powinna zawierać adres lub adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynę reklamacji (na czym polega wadliwość Usługi).
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysłana Klientowi i/lub Użytkownikowi pod wskazany przez niego adres lub adres poczty elektronicznej.

§9 DANE OSOBOWE

 1. A4academy sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów (będących osobami fizycznymi).
 2. Klient i Użytkownik udostępniają A4academy swoje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny.
 3. Klient dodatkowo udostępnia: dane karty płatniczej, a gdy dokonuje zakupu Usługi w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą: firmę oraz numer NIP.
 4. Klient i Użytkownik mogą dodatkowo udostępnić numer telefonu, a Użytkownik także stanowisko.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest: a. konieczność realizacji umowy o świadczenie Usługi, gdy Użytkownik jest jej stroną (jest również Klientem) lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika (Klienta); b. prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez A4academy, polegający na wykonaniu umowy o świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy Klientem jest inna osoba niż Użytkownik.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest konieczność realizacji umowy o świadczenie Usługi oraz konieczność podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.
 7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje zasady udostępnione w dokumencie Polityka Prywatności.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 28 stycznia 2021 roku.
 2. A4academy ma prawo zmiany Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, technicznych, lub prawnych.
 3. Nowy regulamin zostanie udostępniony na https://a4academy.pl/regulamin/ a Użytkownicy i Klienci zostaną poinformowani o zmianie pocztę elektroniczną.
 4. Klienci oraz Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem.
 5. Klientowi i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego “A4academy” 

(zwany dalej Statutem)

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§1 

 1. A4academy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Kazimierza Morawskiego 5/524, Kraków 30-102, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000676999, posiadająca NIP: 676 252 92 74, zwana dalej Założycielem, tworzy Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego pod nazwą “A4academy”, zwaną dalej Placówką.
 2. Placówka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz na podstawie Statutu.

§2

 1. Siedziba Placówki znajduje się w Krakowie, pod adresem: ul. Kapelanka 12, Kraków 30-347.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Placówką jest Małopolski Kurator Oświaty.

Rozdział II 

Cel i zadania Placówki

§3

 1. Głównym celem, a zarazem zadaniem, Placówki jest prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w postaci kursów (szkoleń) w zakresie szeroko rozumianego:
  1. zdrowego stylu życia, obejmujących tematykę między innymi zdrowego odżywiania, treningów czy podstaw funkcjonowania ludzkiego organizmu;  oraz 
  2. rozwoju osobistego i sprzedaży;
  3. branży beauty;
  4. branż wspomagających ww. branże;
  5. marketingu, promocji i sprzedaży szeroko rozumianych usług w ww. branżach;
 1. Dla osiągnięcia postawionego celu oraz realizowania wynikających z niego zadań, Placówka organizuje i prowadzi kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 Ustawy, a więc w formie kursów (szkoleń) umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz wydaje stosowne opracowania, artykuły czy książki.

Rozdział III 

Osoba Prowadząca Placówkę

§4

 1. Osobą prowadzącą Placówkę jest Założyciel, zwany dalej – stosownie do potrzeb – również Osobą Prowadzącą.
 2. W imieniu Osoby Prowadzącej działa Zarząd.
 3. Do zadań Osoby Prowadzącej należy w szczególności:
  1. zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Placówki, w tym jej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej;
  2. zapewnianie Placówce stosownej bazy materialno-rzeczowej (w tym odpowiedniego lokalu) potrzebnej do prowadzenia kursów (szkoleń) zgodnie z poszczególnymi programami nauczania i przeprowadzania zaliczeń, w tym, w przypadku kursów (szkoleń) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zapewnianie dostępu do odpowiedniego oprogramowania;
  3. powoływanie i odwoływanie dyrektora Placówki, zwanego dalej Dyrektorem;
  4. nadawanie Statutu i wprowadzanie w nim zmian;
  5. ustalanie wysokości i rodzaju opłat wnoszonych za poszczególne kursy (szkolenia) oraz za materiały dydaktyczne;
  6. zatrudnianie bądź nawiązywanie współpracy z wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz z innymi podmiotami w celu realizowania zadań Placówki.

Rozdział IV 

Organy Placówki i zakres ich działań

§5

 1. Organem Placówki jest Dyrektor.
 2. Do zadań Dyrektora należy:
  1. kierowanie pracą Placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. inicjowanie i planowanie przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez Placówkę, w szczególności proponowanie i organizowanie kursów (szkoleń);
  3. prowadzenie wewnętrznego nadzoru w celu podnoszenia jakości kształcenia, w tym czuwanie nad przeprowadzaniem kursów (szkoleń), w  szczególności pod kątem zgodności z odpowiednimi programami nauczania oraz sprawowanie wymaganej kontroli w odniesieniu do kursów (szkoleń) przeprowadzanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  4. zatwierdzanie programów nauczania;
  5. ustalanie form i sposobów ostatecznych zaliczeń stanowiących zakończenie poszczególnych kursów (szkoleń);
  6. rozpatrywanie skarg uczestników w rozumieniu §10 ust. 1, zwanych dalej Uczestnikami, dotyczących naruszenia ich praw;
  7. podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy Uczestników w razie wypełnienia się wskazanych w Statucie przesłanek;
  8. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków przeprowadzania i odbywania kursów (szkoleń);
  9. prowadzenie wymaganej dokumentacji i jej stosowne zabezpieczenie;
  10. wykonywanie innych zadań wskazanych przez Osobę Prowadzącą.

Rozdział V 

Organizacja Placówki 

§6

 1. Placówka prowadzi odpłatną działalność w formie kursów (szkoleń).
 2. Kursy (szkolenia) organizowane są w zależności od potrzeb:
  1. w formie stacjonarnej, dziennej, zaocznej; 
  2. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. e-learning) na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 3. Zgodnie z §22 ust. 2 Rozporządzenia, częstotliwość zajęć na kursie (szkoleniu) ustala Placówka. 
 4. Szczegółowy rozkład i organizacja zajęć ustalane są w stosunku do poszczególnych kursów (szkoleń).
 5. Kursy (szkolenia) są organizowane i przeprowadzane na podstawie odpowiednich programów nauczania zatwierdzanych przez Dyrektora, a sporządzanych przez osoby prowadzące dany kurs (szkolenie).
 6. Kursy (szkolenia), z wyjątkiem przeprowadzanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odbywają się pod adresem wskazanym w §2 ust. 1.

§7

W zakresie kursów (szkoleń) organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy wskazać, że zgodnie z §23 Rozporządzenia:

 1. Placówka zapewnia:
  1. dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między Uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;
  2. materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  3. bieżącą kontrolę postępów w nauce Uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie;
  4. bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.
 2. Placówka organizuje szkolenie dla Uczestników przed rozpoczęciem zajęć, dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi wykorzystywanego oprogramowania.
 3. Zaliczenie kształcenia nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
 4. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem tych metod i technik określa Placówka.

§8

Dokumentacja Placówki prowadzona jest zgodnie z wymaganiami określonymi w §24 Rozporządzenia i obejmuje:

 1. program nauczania;
 2. dziennik zajęć;
 3. ewidencję wydanych zaświadczeń;
 4. protokół z przeprowadzonego zaliczenia.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki kadry dydaktycznej

§9

 1. Kursy (szkolenia) prowadzone są przez kadrę dydaktyczną, której kwalifikacje spełniają wymogi określone w §23 ust. 2 Rozporządzenia.
 2. Kadra dydaktyczna ma w szczególności obowiązek:
  1. rzetelnego prowadzenia poszczególnych kursów (szkoleń), zgodnie z zatwierdzonymi programami nauczania;
  2. odpowiedniego przygotowania się do prowadzenia kursów (szkoleń);
  3. stosowania nowoczesnych i atrakcyjnych metod prowadzenia kursów (szkoleń);
  4. udzielania Uczestnikom stosownych konsultacji zarówno grupowych, jak i indywidualnych;
  5. ustalania form i sposobów oceniania postępów w nauce;
  6. informowania Uczestników o formie i sposobie oceniania postępów w nauce oraz o ostatecznej formie zaliczenia kursu (szkolenia);
  7. doboru materiałów dydaktycznych stosowanych podczas kursu (szkolenia), w tym odpowiedniego doboru materiałów i metod, uwzględniających specyfikę kursów (szkoleń), w przypadku kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  8. samodzielnego zapewnienia sobie odpowiedniego sprzętu (w tym stabilnego łącza internetowego) w przypadku kursów (szkoleń) prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  9. prowadzenia dokumentacji przebiegu kształcenia.
 3. Kadra dydaktyczna ma w szczególności prawo:
  1. do wynagrodzenia za prowadzenie kursów (szkoleń), zgodnie z zawartą umową;
  2. korzystania z udostępnianych przez Placówkę sprzętu, materiałów dydaktycznych, a w przypadku kursów (szkoleń) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, również do korzystania ze stosownego oprogramowania służącego przeprowadzaniu takich kursów (szkoleń);
  3. zgłaszania zastrzeżeń do poszczególnych programów nauczania;
  4. do bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzenia kursów (szkoleń).

Rozdział VII 

Prawa i obowiązki Uczestników, kryteria naboru Uczestników, skreślenie z listy Uczestników oraz postępowanie w razie naruszenia praw Uczestników

§10

 1. Przez Uczestnika rozumie się osobę, która spełniła obowiązek szkolny i zakwalifikowała się w poczet osób biorących udział w danym kursie (szkoleniu). 
 2. Uczestnik ma w szczególności obowiązek:
  1. zapoznania się ze Statutem i przestrzegania jego zasad;
  2. przestrzegania zasad wynikających z zawartej umowy, będącej podstawą udziału Uczestnika w danym kursie (szkoleniu);
  3. uiszczenia odpowiedniej opłaty za uczestnictwo w kursie (szkoleniu), zgodnie z zawartą umową będącą podstawą udziału Uczestnika w danym kursie (szkoleniu);
  4. uczestniczenia w zajęciach odbywających się w ramach kursu (szkolenia);
  5. uczestniczenia w obowiązkowych zaliczeniach;
  6. w przypadku kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zapewnienia sobie samodzielnie stosownego sprzętu (w tym dostępu do stabilnego łącza internetowego) umożliwiającego aktywny udział w danym kursie (szkoleniu).
 3. Uczestnik ma w szczególności prawo do:
  1. zapoznania się ze Statutem oraz szczegółowym harmonogramem i sposobem organizacji kursu (szkolenia);
  2. swobodnego wyboru interesującej go formy kształcenia, jak i poszczególnych kursów (szkoleń);
  3. korzystania z materiałów dydaktycznych udostępnionych na potrzeby danego kursu (szkolenia);
  4. w przypadku kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zapewnienia przez Placówkę dostępu do odpowiedniego oprogramowania;
  5. zgłaszania wniosków w sprawie zmian w programach nauczania poszczególnych kursów (szkoleń);
  6. złożenia pisemnej skargi do Dyrektora w razie naruszenia praw Uczestnika.

§11

 1. Udział Uczestników w poszczególnych kursach (szkoleniach), oferowanych przez Placówkę, odbywa się na zasadach wolnego naboru.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnie prowadzonych kursów (szkoleń) znajdują się na stronie internetowej Placówki.
 3. Udział w danym kursie (szkoleniu) możliwy jest po dokonaniu stosownej opłaty, w całości lub w części, zgodnie z zawartą umową stanowiącą podstawę udziału w kursie (szkoleniu).

§12

 1. Uczestnik może być skreślony z listy Uczestników przez Dyrektora, w przypadku, gdy naruszy zasady określone w Statucie oraz gdy nie uiści wymaganej opłaty za kurs (szkolenie), po dokonaniu przez Dyrektora stosownego wezwania do zapłaty.
 2. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu Uczestnika z listy Uczestników, Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od doręczenia decyzji do Małopolskiego Kuratora Oświaty.

§13

 1. W przypadku naruszenia praw Uczestnika ma on prawo do wniesienia skargi:
  1. w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zajścia zdarzenia naruszającego jego prawa;
  2. w formie pisemnej skierowanej do Dyrektora.
 2. Skarga zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. Dyrektor zastrzega prawo do wydłużenia wskazanego terminu do 1 (słownie: jednego) miesiąca w przypadku sprawy wymagającej dodatkowego postępowania wyjaśniającego.
 3. Dyrektor pisemnie informuje Uczestnika o sposobie załatwienia skargi, o podjętych działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji.
 4. Uczestnik ma prawo wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Osoby Prowadzącej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o rozpatrzeniu skargi.

Rozdział VIII 

Sposób oceniania oraz wydawanie zaświadczeń (certyfikatów)

§14

 1. Stosuje się zaliczenie bez wykorzystywania ocen w stopniach, to jest:
  1. zaliczony (w skrócie zal.) – oznaczający ocenę pozytywną;
  2. niezaliczony (w skrócie niezal.) – oznaczający ocenę negatywną.
 2. Osoba prowadząca kurs (szkolenie) określa formę i sposób oceniania postępów w nauce i informuje o nich podczas rozpoczęcia danego kursu (szkolenia).
 3. Dyrektor ustala formę i sposób ostatecznego zaliczenia kursu (szkolenia), które zostaną podane do wiadomości przez osobę prowadzącą kurs (szkolenie) podczas ich rozpoczęcia.
 4. Szczegółowe warunki oceniania postępów w nauce i ostatecznego zaliczenia ustalane są w odniesieniu do konkretnego kursu (szkolenia).

§15

 1. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (szkolenia), o którym mowa w §22 ust. 3 Rozporządzenia.
 2. Warunkiem wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest zaliczenie kursu (szkolenia) przez Uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem oraz ustalonymi w Placówce zasadami.
 3. W razie braku zaliczenia albo nieprzystąpienia do zaliczenia kursu (szkolenia), w rozumieniu Rozporządzenia, przez Uczestnika, na jego żądanie:
  1. może zostać wydany certyfikat potwierdzający udział Uczestnika w danym kursie (szkoleniu);
  2. w przypadku kursów (szkoleń), o których mowa w §6 ust. 2 lit. b,  może również zostać wydany certyfikat potwierdzający ukończenie przez Uczestnika danego kursu (szkolenia). Warunkiem wydania takiego certyfikatu jest otrzymanie przez Uczestnika oceny pozytywnej z testu wiedzy przeprowadzanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, do którego Uczestnik może przystąpić po zakończeniu kształcenia w ramach danego kursu (szkolenia).
 4. Placówka może uzaleznić wydanie certyfikatów, w rozumieniu ust. 3, od uiszczenia z tego tytułu ustalonej przez Placówkę opłaty.

Rozdział IX

Finansowanie działalności Placówki 

§16

Placówka jest finansowana:

 1. co do zasady z opłat wnoszonych przez Uczestników za poszczególne kursy (szkolenia);
 2. ze środków Osoby Prowadzącej.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§17

Placówka rozpocznie działalność z chwilą wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.